Ye. M. Shtaerman. Drevny Rim: Problemy ekonomicjheskogo razvitiya. M.,1978.

Kuzishchin Vasily I.