"Antichny mir i arkheologiya", vyp. 1, Saratov, 1972; vyp. 2, 1974; vyp. 3, 1977.

Isaeva V. I., Pichikyan I. R.