G.F. Polyakova, Sotsialno-politicheskaya struktura pilosskogo obschestva, Moscow, 1978.

Molchanov A. A.