Raskopki kushanskogo goroda v Severnom Afganistane (I.T. Kruglikova, Dilberdjin, raskopki 1970-1972, chast 1, M., 1974; I.T. Kruglikova, G.A. Pugachenkova, Dilberdjin, raskopki 1970-1973, chast 2, M., 1977)

Masson Vadim M.