S.M. Kashkai. Iz Istorii Manneiskogo tsarstva. Baku, 1977.

Kychnareva K. H., Jankovskaya N. B.