Ye. S. Golubtsova. Idealogiya i Kultura selskogo naseleniya Maloi Asii I-III vv., M., 1977

Shtaerman Ye. М.