"Iz istorii antichnogo obshchestwa", I, Gorky, 1975.

Golubtsova Elena S., Isaeva V. I.