L.P. Marinovich, Ye.S. Golubtsova, I.Sh. Shifman, A.I. Pavlovskaya, Rabstvo v vostochnykh provintsiyah Rimskoi imperii v I-III vv., M., 1977.

Murygina N. F.