V.I. Kuzishchin, Genesis rabovladelcheskikh latifundia v Italii (II v. do n.e. - I v. n.e., Moscow, 1976.

Shtaerman Ye. М.