Yu. V. Andreyev. Rannegrecheskii polis, Leningrad, 1976

Vinogradov Yuri G., Khazanov А. M.