The Aesthetic Views of Clement of Alexandria

Bychkov V. V.