G.M. Bongard-Levin, E.A. Grantovsky, Ot Skifii do Indii. Zagadki istorii drevnikh ariev, Moscow, 1974.

Rayevsky Dmitriy S.