V.V. Bychkov. Estetika pozdnei antichnosti. M., 1981.

Sventsitskaya Irina S.