The XVI International Conference "Eirene" (Prague, August 31 - September 4, 1982)

Gordeziani R. V., Katsman N. L., Ruzina Ye. G., Strogetsky Vladimir M., Khodorkovskaya B. B.