Some Problems of Commodity-Money Relations in Old Babylonian Mesopotamia

Kozyreva Nelli V.