I.T. Kruglikova, Selskoye khozyaistvo Bospora, Moscow, 1975.

Kuzishchin Vasily I., Remennikov A. M.