A.S.Shofman, Vostochnaya politika Aleksandra Makedonskogo, Kazan, 1976.

Bokshchanin A. G., Livshits G. M.