Plutarch, Moralia. Roman Questions. Translation and Commentary by N.V. Braginskaya (Moscow)

Braginskaya Nina V.