A.A. Martirosyan, Argishtihinili. "Arkheologicheskiye pamyatniki Armenii. 8. Urartskiye pamyatniki", fasc. I, Yerevan, 1974.

Masson Vadim M.