The Interpretation of Data on Landholding in the Iliad and Odyssey

Sventsitskaya Irina S.