Problems of Folklore Studies and Mythology in the Works of O.M. Freidenberg

Braginskaya Nina V.