On the Interpretation of Strabo XI 4, §§ 1, 3-5.

Aliev I. G.