V. Haas. Der Kult von Nerik. Roma, 1971 (Studia Pohl. 4)

Ardzinba V. G.