E.I. Solomonik. Novye epigraficheskiye pamyatniki Khersonesa. Lapidarnye nadpici. Kiev, 1973.

Vinogradov Yuri G.