Ye. S. Golubtsova, Selskaya obshchina v Maloi Azii, Moscow, 1972

Shtaerman Ye. М.