T.D. Zlatkovskaya, Vozniknovenie gosudarstva u frakiitsev V-VIII vv. do n.e., Moscow, 1971.

Zhigunin V. D., Shofman A. S.