Notes by A.V. Nikitsky on V.V. Latyshev (Edited by V.P. Yailenko)

Jailenko V. P.