Teksty Kumrana. I. (perevod, vvedenije i kommentariy I.D. Amusina). M., 1971.

Weinberg I. P.