G.L. Kurbatov. Osnovnye problemy vnutrennego razvitiya vizantiiskogo goroda v IV-VII vv., M., 1971.

Sventsitskaya Irina S.