Problems of Scythology in Its Historical and Ethnological Aspects (On the book A.A. Neihardt: Skifski rasskaz Gerodota v otechestvennoi istoriografii. Leningrad, Nauka, 1982)

Olderogge D. A., Poplinsky Yu. K.