B.A. Litvinsky, A.V. Sedov. Tepai-shakh. Kul'tura i svyazi Kushanskoi Baktrii. M., 1983.

Rtveladze Edward V.