M.N. Pogrebova. Zakavkaziye i yego svyazi s Perednyei Aziei v skifskoye vremya. M., 1984.

Rayevsky Dmitriy S.