Antichny polis. L., 1979; Sotsialnaya struktura i politicheskaya prganizatsia antichnogo obshestva. L., 1982; Problemy antichnoi gosudorstvennosti. L., 1982; Problemy sotsialnoii politicheskoi organizatsii i ideologii antichnogo obshchestva. L., 1984.

Mezheritskij Ya. Yu., Isaeva V. I.