A.A. Vigasin, A.M. Samozvantsev. "Artkhashastra". Problemy sotsialnoi struktury i prava. M., 1984.

Kudryavtsev M. K.