I.N.Khlopin. Istoriceskaja geografia juznykh oblastej Srednej Azii. Ashkhabad, 1983.

Rtveladze Edward V., Sagdullaev A. S.

 

References: