E.I. Solomonik. Graffiti s khory Khersonesa. Kijev, 1984.

Tokhtasyev Sergey R.