V.M. Masson, Srednyaya Aziya i drewnii Vostok, M.- L., 1964

Sariandini Viktor I.