E.A. Menabde, Khettskoye obshchestvo. Ekonomika, sobstvennost, semya i nasledovaniye, Tbilisi, 1965

Yakobson Vadimir A.