M. Ye. Sergeyenko, Remeslenniki drevnego Rima, L., 1968.

Dovatur A. I.