Naspisi Olvii (1917-1965), ed. by T.N. Knipovich and Ye. I. Levi, L., 1968.

Karyshkovsky P. О.