The Speeches of Isocrates. Translation edited by K.M. Kolobova

Kolobova K. M.