A Few Comments on Z. Maiyani's book "Etruski nachinayut govorit" (Letter to the Editor)

Korolev А. А., Nazarov V. P.