V.V. Pavlov, Yegipetskii portret I-IV vekov, M., 1967.

Pugachenkova G. А.