Concerning the “Breakaway Scythians” (Herod., IV, 22)

Pogrebova Maria N., Rayevsky Dmitriy S.

 

References: