XVIII International «Eirene» Conference (Budapest, 1988)

Golubtsova Elena S., Podossinov Alexandr V., Yarkho Viktor N.