The Scientific Reading in the Memory of Prof. N.P. Sokolov (Nizhnii Novgorod, 26-27 November 1991; 19-20 February 1993)

Makhlayuk Alexander V., Samokhina G. S.