Sarmatian Toreutic School (A Tableware Set from Koika)

Treister Mikhail Yu.