J. Weinberg. The Citizen-Temple Community. Sheffield, 1993

Sventsitskaya Irina S.