Ye. A. Molev. Bospor v period ellinizma. Nizhni Novgorod, 1994.

Saprykin Sergey Yu.