Kats V.I. Keramicheskie kleima Khersonesa Tavricheskogo. Prilozheniye: Tablitsy keramicheskikh kleim Khersonesa Tavricheskogo. Saratov, 1994.

Fedoseev Nikolay F.